FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७९/८० मा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा जिल्ला समन्वय समितिको मूल्याङ्कन पश्चात ९४.५% अंक प्राप्त गरेको छ ।

मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन- १००%

कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन - ९४.८३%

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७९/८० मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ९०.७५% अंक दाबि गरेको छ ।

स्व-मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

शासकीय प्रवन्ध - ९४.४४%

संगठन तथा प्रशासन- ९३.७५%

वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन- १००%

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व २०७९/८०

आ.व २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

Supporting Documents: 

मध्यमकालिन खर्च संचरना 2080-81 देखि 2082-83 सम्म

मेलम्ची नगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७९/८०-२०८३/८४

Pages