FAQs Complain Problems

घर जग्गा नामसारी सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. २००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • घर जग्गा नामासरी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन ।
  • निवेदनकको नागररिकताको प्रतिलिपि 
  • मृतक र निवेदनकको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि
  • जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि 
  • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जिमिनको साक्षी बस्नेहरुको नागरिकताको प्रतिलिप
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद