FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति - २०७९ , मेलम्ची नगरपालिका

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिकाको आ.व २०७९/८० को शाखागत बजेट

Supporting Documents: 

मेलम्ची नगरपालिकाको वडागत योजना तथा वार्षिक विकास कार्यकम २०७९/८०

Supporting Documents: 

कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम (का.स.मु)

Pages